KIERUNKI DZIAŁANIA AKCJI KATOLICKIEJ w POLSCE w 2004 r

Temat roku: „NAŚLADOWAĆ CHRYSTUSA”.

 

  1. Liturgia i modlitwa

1.1  Rekolekcje, dni skupienia: KIAK, DIAK, POAK- jeden raz w roku.

1.2  Codzienna lektura Pisma Świętego

1.3  Raz w tygodniu adoracja Najświętszego Sakramentu, a szczególnie w pierwszy piątek miesiąca.

1.4  Wszystkie spotkania KIAK, DIAK POAK rozpoczynają się odmówieniem jednej dziesiątki Różańca Św. w intencji Ojca Świętego i modlitwą członka Akcji Katolickiej.

1.5  W miarę możliwości uczestnictwo we Mszy Św. w dzień powszedni.

1.6  Wspieranie modlitewne członków Akcji katolickiej pełniących funkcje publiczne.

 

  1. Formacja

2.1  Systematyczne studiowanie i wspólne rozważanie (w cyklu miesięcznym) materiałów formacyjnych AK w Polsce na rok 2004 „Naśladować Chrystusa”.

2.2  Szkoła modlitwy- teologiczne rozwinięcie istoty modlitwy- zapoznanie z metodami medytacji.

2.3  Wspólna lektura encykliki Ojca Św. Jana Pawła II – „Dives in Misericordia, adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa” i “Noty doktrynalnej o niektórych aspektach działalności I postępowania katolików w życiu politycznym”.

2.4  Uczestnictwo w XI Tygodniu Społecznym w Warszawie 13-16 maja 2004 r.

2.5  Organizowanie Diecezjalnych Kongresów AK (realizacja postanowienia I Krajowego Kongresu AK w Polsce).

2.6  Organizowanie (lub uczestnictwo) przez poszczególne DIAK-i fakultetów, studiów semestralnych, itp. przy Wyższych Seminariach Duchownych, Wydziałach Teologicznych Uniwersytetów, dla członków Akcji Katolickiej z zakresu wiedzy teologicznej, filozoficznej, historii Kościoła, nauczania społecznego Kościoła itp.

2.7  Organizowanie cyklicznych wykładów z zakresu funkcjonowania życia publicznego.

 

  1. Problematyka społeczna

3.1  Problematyka Europejska - organizowanie spotkań, paneli, seminariów w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej.

3.2  Pogłębianie współpracy z samorządami lokalnymi i innymi organizacjami pozarządowymi; szczególnie z zespołami zajmującymi się problematyką pomocy rodzinie, bezrobotnym i ubogim, zakładanie np. świetlic socjoterapeutycznych, domów pomocy społecznej itp.

 

  1. Zagadnienia organizacyjne

4.1  Rozbudowa struktur Akcji Katolickiej.

4.2  Umacnianie współpracy z Asystentami Kościelnymi.

4.3  Tworzenie przez poszczególne DIAK-i oraz POAK-i Domów Katolickich – wspólnie z samorządami lokalnymi – zajmującymi się problematyką społeczną, w tym bezrobociem, problematyką edukacyjną, kulturalną, sportem, rekreacją, itp.

4.4  Udział w organizacji IV Dnia Papieskiego w Polsce w dniu 10 października 2004 r.

4.5  Organizowanie zespołu redakcyjnego i zespołu korespondentów biuletynu Akcji Katolickiej w Polsce.

4.6  Organizowanie diecezjalnych i parafialnych, konkursów, festiwali, przeglądów pieśni, poezji oraz wiedzy religijnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

4.7  Inicjowanie działań w celu pozyskiwania środków na cele statutowe Akcji Katolickiej.

4.8  Podejmowanie i pogłębianie współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży na szczeblu parafialnym, diecezjalnym i krajowym, oraz z  innymi organizacjami.

4.9  Propagowanie idei Akcji Katolickiej w środkach społecznego przekazu.