Piąty tydzień Jubileuszowej nowenny

Home/ak-krakow, Aktualności, dokumenty, galeria, materialy-formacyjne, slajdy/Piąty tydzień Jubileuszowej nowenny
Tydzień piaty nowenny do Św. Jana Pawła II przed 25. Rocznicą powołania Akcji Katolickiej w Polsce.
Modlitwą w czasie tego tygodnia otaczamy całą Akcję Katolicką w Polsce. Św. Jan Paweł będzie z nami obecny poprzez relikwiarz Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko- Gorzowskiej.
……………………
Nowenna do Św. Jana Pawła II przed 25. Rocznicą powołania Akcji Katolickiej w Polsce
2 maja 1996 – 2 maja 2021
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, ofiarujemy Ci tę nowennę na cześć i chwałę Twoją i nasze dziękczynienie za 25 lat obecności Akcji Katolickiej w Polsce.
Jednocześnie pokornie błagamy Cię Boże, abyśmy za wstawiennictwem św. Jana Pawła mogli otrzymać łaski, o które prosimy w tej nowennie, jeżeli to jest zgodne z wolą Twoją.
Tydzień piąty
Modlitwa w intencji Akcji Katolickiej w Polsce
Modlitwa do Św. Jana Pawła II patrona Akcji Katolickiej w Polsce
Janie Pawle II, nasz Święty Patronie,
zjednoczony z Chrystusem i całkowicie oddany Maryi.
Ty, który przykładnie realizowałeś swoje powołanie,
całym życiem świadczyłeś o wielkiej miłości Boga i ludzi,
wzywając nas do wypłynięcia na głębię i apostolskiego życia.
Święty Janie Pawle II,
Patronie Akcji Katolickiej w Polsce i mój Święty Patronie,
uproś dla nas u Boga łaskę powołania i umocnienia,
dar odwagi i mądrości.
Prosimy zanieś przed Boży tron swoją modlitwę,
abyśmy i my, zapatrzeni w Twój przykład,
podejmując apostolskie wyzwania,
byli Jego znakiem i świadectwem dla świata.
Św. Janie Pawle II, módl się za nami!
Spośród konkretnych problemów i zadań chciałbym zwrócić uwagę na potrzebę podjęcia przez katolików świeckich właściwej im odpowiedzialności w Kościele. Dotyczy to tych sfer życia, w których świeccy powinni we własnym imieniu, ale jako wierni członkowie Kościoła, rozwijać myśl polityczną, życie gospodarcze i kulturę, zgodnie z zasadami Ewangelii. Niewątpliwie należy im w tym pomagać, ale też nie trzeba wyręczać. (…) Nowym wymiarem działalności kościelnej są organizacje katolickie, a wśród nich Akcja Katolicka. Tych możliwości nie było w Polsce od lat czterdziestych.
(Jan Paweł II, Kraków, 8 czerwca 1997r.)
Akcja Katolicka wyrosła z ruchów odnowy religijnej, jakie w drugiej połowie XIX wieku objęły wiele środowisk katolików świeckich. Z kolei za papieża Piusa XI Akcja przybrała kształt czynnej formy uczestnictwa świeckich w apostolacie hierarchii. Jej programem stały się słowa św. Pawła: ”instaurare omnia In Christo” – odnowić wszystko w Chrystusie. Akcja Katolicka stała się szkołą formacji świeckich przygotowującą do odważnego stawiania czoła sekularyzacji, jaka coraz mocniej dawała o sobie znać w XX wieku. Odwołuję się do tych faktów historycznych, aby wskazać na pewną analogię pomiędzy tamtymi początkami
i początkami odrodzonej Akcji Katolickiej w Polsce. Jak wtedy, tak i teraz u źródeł jej istnienia i działania jest głębokie pragnienie wiernych świeckich, aby aktywnie współuczestniczyć
z biskupami i kapłanami w ich odpowiedzialności za życie Kościoła i za głoszenie Dobrej Nowiny. Nie zmienił się też cel i duchowy program działalności: odnawiać siebie, własne środowisko, wspólnotę wierzących, a w końcu cały świat w oparciu o miłość i moc Chrystusa. W końcu łączy te dwa początki to samo wyzwanie, jakie niesie ze sobą sekularyzacja różnych sektorów życia społecznego. Podejmujcie to wyzwanie jako świadkowie Ewangelii w różnych środowiskach. Podejmujcie je świadomi, że „obowiązek i prawo do apostolstwa otrzymują świeccy na mocy samego zjednoczenia z Chrystusem-Głową. Wszczepieni bowiem przez chrzest w Ciało mistyczne Chrystusa, utwierdzeni mocą Ducha Świętego przez bierzmowanie, są oni przeznaczeni przez samego Pana do apostolstwa”(Apostolicam actuositatem, 3).
Obowiązek i prawo. Właśnie tak: macie obowiązek i prawo nieść Ewangelię, świadczyć o jej aktualności dla współczesnego człowieka i zapalać do wiary tych, którzy oddalają się od Boga. Idźcie naprzód z nadzieją!
(Jan Paweł II, Rzym, 26 kwietnia 2003r.)
Święty Janie Pawle dziś, kiedy mija dwadzieścia pięć lat naszej aktywności w polskim Kościele, przywołujemy w pamięci twoje wielkie zatroskanie o pełnię form apostolstwa świeckich w naszej Ojczyźnie, które jak dawniej pozostaną w bezpośredniej relacji
z hierarchią Kościoła. To dzięki Twojej, nasz Święty Patronie, proroczej wizji skierowałeś do Biskupów prośbę o przywrócenie Akcji Katolickiej w Polsce.
Wiązałeś z naszą działalnością pewne nadzieje, wskazałeś na konkretne zadania. Kontemplację – wzywając nas do świętości, komunię – zachęcając by rozwijać duchowość jedności z pasterzami Kościoła i wszystkimi braćmi w wierze i misję – powierzając nam niesienie Ewangelii do domów, szkół, miejsc pracy i odpoczynku.
Mamy świadomość, że jeszcze daleka i trudna droga przed nami w obliczu nienawistnych ataków na Kościół i na nasze świętości. Chcemy służyć Kościołowi, bronić go, bronić naszej wiary. Wspieraj nas swym wstawiennictwem u Pana, abyśmy gorliwie realizowali misję apostolską przy współpracy z hierarchią kościelną. To apostolstwo, które istniało w Kościele zawsze, od czasów apostolskich, i zawsze się ożywiało i podejmowało różne problemy, jest dziś szczególnym znakiem czasu. Naszym zadaniem jest odczytywać te znaki i działać. Widzieć, ocenić i działać. Dziękujemy Ci Święty Janie Pawle, nasz Patronie, za to, że upomniałeś się o przywrócenie Akcji Katolickiej w Polsce. Dziękujemy też naszym Pasterzom i Kapłanom, którzy z nami współpracują. Prosimy, wspieraj nas swym wstawiennictwem u Pana, abyśmy mogli odnawiać świat w Chrystusie, Królu naszym.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
Litania do św. Jana Pawła II