Odznaczenia

Home/Odznaczenia

Odznaczenia

REGULAMIN przyznawania honorowych odznaczeń Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej

§1

W celu wyróżnienia szczególnie zasłużonych członków Akcji Katolickiej i osób, które wspierają w sposób wyjątkowy jej działania, Krajowy Instytut Akcji Katolickiej przyznaje honorowe odznaczenia:
1) medal „Za dzieło apostolstwa”,
2) dyplom „Zasłużony dla Akcji Katolickiej”.

§2

Kandydatów do przyznania honorowych odznaczeń  wymienionych w § 1 zgłaszać mogą:
1) Rada Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej,
2) Zarząd Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej,
3) Prezes Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej,
4) Asystent Kościelny Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej,
5) Prezesi i Asystenci Diecezjalnych Instytutów Akcji Katolickiej.

§3

1. Kandydaci do honorowych odznaczeń, wymienieni w § 1, powinni:
1) odznaczać się świadectwem życia zgodnego z nauką Kościoła,
2) posiadać szczególne zasługi dla Akcji Katolickiej w wymiarze krajowym.
2. Podmioty wymienione w § 2 powinny załączyć do zgłoszenia kandydata:
1) dane osobowe kandydata (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, przebieg jego działalności w Akcji Katolickiej, inne pełnione przez niego funkcje w Kościele, w życiu publicznym i zawodowym oraz jego szczególne osiągnięcia),
2) uzasadnienie wniosku,
3) opinię o kandydacie wystawioną przez Asystenta Diecezjalnego.
3. W uzasadnionych przypadkach Kapituła może zwrócić się do wnioskodawcy z prośbą o dodatkowe informacje dotyczące kandydata.

§4

1. Uprawnieni wnioskodawcy, wymienieni w § 2, mogą składać wnioski raz w roku do Biura Akcji breitling replica Katolickiej w Polsce, w terminie od 1 stycznia do 30 marca danego roku.
2. Wręczanie medali i dyplomów następuje podczas uroczystości Ogólnopolskiej Pielgrzymki Akcji Katolickiej na Jasną Górę.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wręczenie medalu lub dyplomu może nastąpić w innym miejscu i czasie.

§5

1. W skład Kapituły przyznającej honorowe odznaczenia wchodzą:
1) Prezes Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej,
2) Asystent Kościelny Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej,
3) dwie osoby wybrane przez Radę Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej spośród swoich członków,
4) dwóch Asystentów Kościelnych wskazanych przez Krajowego Asystenta Kościelnego.
5) jedna osoba wybrana przez Zarząd Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej spośród swoich członków.
2. Przewodniczącym Kapituły z urzędu jest Prezes Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej.
3. Kadencja Kapituły jest równa kadencji Prezesa Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej.

§6

Honorowe odznaczenia: medal „Za dzieło apostolstwa” oraz dyplom „Zasłużony dla Akcji Katolickiej” mogą być przyznane także pośmiertnie.

§7

1. Kapituła rozpatruje wnioski na swoim posiedzeniu.
2. Do ważności posiedzenia konieczne jest skuteczne zawiadomienie wszystkich członków kapituły przynajmniej na siedem dni przed terminem jej posiedzenia oraz obecność przynajmniej czterech jej członków, w tym Przewodniczącego.
3. Głosowanie nad kandydaturami do honorowych odznaczeń jest jawne.
4. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przeprowadzenie głosowania przy użyciu poczty elektronicznej. Na taki tryb podejmowania decyzji wymagana jest uprzednia zgoda co najmniej 4 członków Kapituły w tym Asystenta Krajowego i Prezesa. Wszyscy fake rolex członkowie Kapituły winni w takim przypadku otrzymać pocztą elektroniczną kopie wniosków o przyznanie honorowych odznaczeń.
5. Kapituła prowadzi swoje prace społecznie.

§8

O przyznaniu medalu lub dyplomu osobę uhonorowaną zawiadamia Prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej.

§9

Medal i dyplom mogą być przyznane tej samej osobie tylko raz, tzn. może ona otrzymać jeden raz dyplom i jeden raz medal (łącznie dwukrotne wyróżnienie).

§10

Zarząd Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej prowadzi rejestr nadawanych odznaczeń Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej, do którego mają prawo wglądu podmioty wymienione w § 2 niniejszego regulaminu.

§11

Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 kwietnia 2011 r.

§12

Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie mogą być dokonane wyłącznie w drodze uchwały Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej.